Fundacja

Fundacja Technika Alexandra została stworzona przez instruktorkę Techniki Alexandra z wieloletnim doświadczeniem – Magdalenę Kędzior. Celem Fundacji jest propagowanie i upowszechnianie wiedzy o Technice Alexandra.

Kontakt:

E-MAIL: fundacja@technika-alexadra.pl
TEL: +48 509 716 951

Nazwa organizacji: Fundacja Technika Alexandra, z siedzibą w Warszawie (03-704)
NIP 1133078119, Regon 52370327700000; KRS 0001002567
Czas trwania działalności fundacji jest nieograniczony.

Prezeska Zarządu Fundacji – Magdalena Kędzior
Wice prezeska Zarządu Fundacji – Mariola Kędzior

Jeśli jesteś zainteresowany, możesz dowiedzieć się więcej tutaj poniżej – statut fundacji.

 STATUT 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Fundacja pod nazwą Fundacja Technika Alexandra zwana dalej Fundacją, ustanowiona

przez:

Magdalenę Dorotę Kędzior, zwaną dalej Fundatorką aktem notarialnym sporządzonym notariusza Bartłomieja Wróblewskiego w Kancelarii Notarialnej przy Alei Solidarności nr 53 lok 24 w Warszawie w dn. 20.10.2022.

§ 2

Fundacja uzyskuje osobowość prawną z dniem wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa. 

1. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Dla właściwego realizowania celów Fundacji, Fundacja może prowadzić działalność poza obszarem Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 5

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister właściwy do spraw edukacji.

§ 6

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§ 7

1. Fundacja może:

1) tworzyć oddziały, biura, zakłady, filie w kraju i za granicą;

2) tworzyć i przystępować do spółek handlowych lub uczestniczyć w fundacjach.

2. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniających się do realizacji celów Fundacji. 3. Fundacja może założyć biuro w celu sprawniejszej pracy Fundacji. 

4. Fundacja może używać pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji. 5. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego według wzoru zatwierdzonego przez Zarząd Fundacji. 

Rozdział II

PRZEDMIOT I FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 8

Celem działania Fundacji jest:

1. Edukacja i oświata w zakresie rozwijania potencjału organizmu ludzkiego w promocji zdrowia, profilaktyki, proaktywnego i zdrowego stylu życia z wykorzystaniem Techniki Alexandra;

2. Propagowanie idei Techniki Alexandra w Polsce i na świecie

3. Rozwój własnych możliwości psychofizycznych wspierających rozwój kulturalny, społeczny i artystyczny człowieka; 

4. Rozwijanie świadomości siebie i swojego organizmu, również w relacji ze światem, prowadzących do zrównoważonego rozwoju człowieka i społeczeństwa zgodnie z zasadami Techniki Alexandra;

5. Wspieranie nauczycieli, rodziców i dzieci w procesach wychowawczych i oświatowych;

6. Wspieranie osób wykluczonych społecznie i ich opiekunów w dostosowywaniu się zarówno do aktualnych warunków, jak i do zmian społecznych i ekonomicznych;

7. Odkrywanie i rozwój potencjałów tkwiących w jednostkach i grupach społecznych, wspieranie talentów;

8. Propagowanie zrównoważonego i ekologicznego stylu życia, promocję zdrowia i propagowanie postaw pro-zdrowotnych i pro-ekologicznych prowadzących do zrównoważonego rozwoju człowieka i społeczeństwa;

§ 9

Fundacja realizuje swoje cele poprzez następujące działania wykorzystujące lub promujące uznane metody pracy nad sobą między innymi idee i zasady Techniki Alexandra:

1. Organizowanie, tworzenie, dofinansowywanie i wspieranie szkoleń, warsztatów, konferencji, wystaw, festiwali, koncertów, wykładów, treningów, obozów edukacyjnych sprzyjających celom Fundacji, dla grup dorosłych, dzieci i młodzieży;

2. Organizowanie, dofinansowywanie oraz wspieranie przedsięwzięć społecznych o charakterze edukacyjnym, profilaktycznym, rozwojowym, kulturalnym i artystycznym sprzyjających celom Fundacji; 

3. Współpraca i wymiana doświadczeń z ośrodkami organizacyjnymi, instytucjami i fundacjami krajowymi i zagranicznymi o celach zbieżnych bądź niesprzecznych z celami Fundacji;

4. Współpraca i wymiana doświadczeń ze specjalistami w kraju i za zagranicą, m.in. poprzez wyjazdy, szkolenia i staże zagraniczne; 

5. Założenie szkoły kształcącej nauczycieli Techniki Alexandra uwzględniającej standardy obowiązujące w szkołach dla nauczycieli Techniki Alexandra na świecie;

6. Organizowanie, dofinansowywanie oraz wspieranie przedsięwzięć na rzecz profilaktyki zdrowia, rozwoju osobistego, kulturalnego i artystycznego; 

7. Organizowanie, dofinansowywanie oraz wspieranie przedsięwzięć na rzecz rozwoju zdrowego, odpowiedzialnego społeczeństwa obywatelskiego;

8. Edukację, dofinansowywanie oraz wspieranie działań na rzecz świadomego funkcjonowania ludzi w środowisku naturalnym oraz dostosowywania się do zmieniających się warunków życia;

9. Działania wydawnicze zgodne z celami fundacji;

10. Promowanie idei Techniki Alexandra różnymi działaniami reklamowymi, m.in w formie gadżetów reklamowych.

11. Tworzenie projektów internetowych wspierających lub promujących działania Fundacji 

§ 10

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji. 

Rozdział III

ORGANY FUNDACJI

§ 11

Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

§ 12

1. Zarząd Fundacji składa się z 2 do 5 osób w tym Prezesa i Wiceprezesa. Pierwszego Prezesa i Wiceprezesa oraz pierwszy skład Zarządu powołuje Fundatorka. 

2. Fundatorka powołuje również kolejnych Prezesów. 

3. Kolejnych Wiceprezesów oraz kolejne składy Zarządu powołuje Zarząd Fundacji, z zastrzeżeniem ust.2. 

4. W skład Zarządu może wchodzić Fundatorka.

5. Zarząd powoływany jest na czas nieokreślony. 

6. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

a) odwołania przez Fundatorkę;

b) śmierci członka Zarządu;

c) złożenia rezygnacji. 

§ 13

1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

3. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością osób, przy obecności co najmniej połowy składu Zarządu, w tym Prezesa Zarządu Fundacji lub Wiceprezesa Zarządu Fundacji, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

4. Oświadczenia woli w imieniu fundacji we wszystkich sprawach za wyjątkiem majątkowych może z składać każdy członek zarządu samodzielnie.

5. W sprawach majątkowych wymagany jest podpis dwóch członków zarządu działających łącznie, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.

6. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym.

7. Zarząd może powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji lub do realizacji konkretnego projektu.

8. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy:

a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,

b) realizacja celów statutowych,

c) uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,

d) uchwalanie regulaminów,

e) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,

f) ustalanie wielkości zatrudnienia i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,

g) powoływanie nowych członków Zarządu Fundacji, za wyjątkiem Prezesa, na miejsce osób które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Zarządu Fundacji,

h) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,

i) dokonywanie zmian w statucie Fundacji, w tym celów Fundacji,

j) zaciąganie zobowiązań i zawieranie umów,

k) tworzenie oddziałów, biur, zakładów, filii i przedstawicielstw w kraju i za granicą.

l) podejmowanie decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji,

m) przyjmowanie sprawozdań finansowych i merytorycznych,

§14

Członkowie Zarządu Fundacji mogą być przez Fundację zatrudniani i otrzymywać wynagrodzenie. Członkowie Zarządu Fundacji mogą również otrzymywać nagrody z tytułu pełnionych funkcji.

§ 15

W umowach pomiędzy członkiem Zarządu a Fundacją, Fundację reprezentuje Prezes. W umowach między Prezesem a Fundacją, Fundację reprezentuje Wiceprezes. 

Rozdział IV

MAJĄTEK I ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ FUNDACJI

§ 16

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100)

2. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. 3.Przychody Fundacji pochodzą z:

• funduszu założycielskiego

• darowizn, spadków, zapisów

• subwencji osób prawnych

• odsetek od funduszy zdeponowanych w bankach

• dochodów ze zbiórek publicznych

• grantów pochodzących ze środków krajowych lub zagranicznych 

  • majątku nieruchomego i ruchomego Fundacji, 
  • odpłatnej działalności statutowej, 

4. Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile spadkobiercy lub donatorzy nie postanowili inaczej.

5. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

6. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

§ 17

Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy

Rozdział V

ZMIANA STATUTU

§ 18

1. Zmiana statutu może dotyczyć zmian w celach Fundacji.

2. Zmiany w celach Fundacji mogą dotyczyć wyłącznie ich konkretyzacji, rozszerzenia lub ograniczenia. 

§ 19

Zmian Statutu dokonuje Zarząd w drodze jednomyślnej uchwały, po uprzedniej akceptacji Fundatorki. 

Rozdział VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 20

W celu efektywnego realizowania swoich celów Fundacja ma prawo połączyć się z inną fundacją.

§ 21

Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 22

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, albo w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. § 23

1. Decyzję o likwidacji podejmuje zarząd Fundacji zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.

2. Likwidatora Fundacji wyznacza Zarząd Fundacji.

§ 24

Mocą uchwały Zarządu Fundacji środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach

§ 25

Fundacja składa właściwemu Ministrowi coroczne sprawozdania ze swej działalności w roku ubiegłym.

§ 26

Statut wchodzi z życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejestrowy właściwy dla siedziby Fundacji. 

Statut został przyjęty dnia 10.10.2022. 

podpisano 

Magdalena Kędzior